Onderzoek intelligentie

Bij een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de cognitieve ontwikkeling van een kind onderzocht, zoals de verbale– (talige), de performale (praktische) intelligentie, en de verwerkingssnelheid. ’t Klein Bolwerk maakt gebruik van de WISC-III-NL. Dit is de meeste gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Vanaf januari 2018 wordt ook de WISC-V gebruikt. In de WISC-V wordt een andere theoretische basis gehanteerd, waardoor de structuur is veranderd. Er wordt niet meer uitgegaan van een “Verbaal vs. Performaal” IQ, maar van indexen. Bij de WISC-III wordt uitgegaan van de theorie van Wechsler en bij de WISC-V van het CHC-model. Dit is een theorie van Cattell, Horn & Caroll, afgekort CHC. Met behulp van het CHC-model wordt de structuur van intelligentie getracht weer te geven. Het is een hiërarchisch model met drie niveaus en één algemene factor, ofwel “G”. Deze staat voor General Ability. Daarop volgen niveaus die staan voor de bredere cognitieve vaardigheden. Voor kinderen jonger dan 6 jaar gebruiken wij de WPPSI-III-NL en jongeren ouder dan 16 jaar de WAIS-III-NL.

Middels een intelligentietest wordt onderzocht hoe een kind informatie verwerkt en wat de sterke en minder sterke kanten van een kind zijn. Daarnaast wordt een kind vergeleken met leeftijdsgenoten om het niveau van de intelligentie (IQ score) te bepalen. Op basis van de onderzoeksbevindingen geven wij advies hoe het onderwijs en/of de begeleiding kan worden afgestemd op het kind.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit een intakevragenlijst, het onderzoek en een adviesgesprek met de ouders. Indien ouders toestemming geven, delen wij de bevindingen ook met de school. Voor het afnemen van de intelligentietest reserveren wij een ochtend. Na het onderzoek ontvangt u het onderzoeksverslag waarin de ontwikkelingsgeschiedenis, de bevindingen en handelingsgerichte adviezen staan beschreven.

Een intelligentieonderzoek is tevens onderdeel van een onderzoek naar hoogbegaafdheid. Hanneke van Dasler heeft zich hierin gespecialiseerd door middel van de postdoctorale ECHA-opleiding (European Council High Ability) van het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is lid van het ECHA-netwerk.

© 2020 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden