Onderzoek intelligentie

Bij een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de cognitieve ontwikkeling van een kind onderzocht. ’t Klein Bolwerk maakt het meest gebruik van de WPPSI-IV-NL (voor kinderen jonger dan 6 jaar), de WISC-V-NL (voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar) en de WAIS-IV-NL (voor jongeren ouder dan 16 jaar). De theoretische basis van deze tests is het CHC-model. Dit is een theorie van Cattell, Horn & Caroll, afgekort CHC. Met behulp van het CHC-model wordt de structuur van intelligentie getracht weer te geven. Het is een hiërarchisch model met drie niveaus en één algemene factor, ofwel “G”. Deze staat voor General Ability. Daarop volgen niveaus die staan voor de bredere cognitieve vaardigheden.

Middels een intelligentietest wordt onderzocht hoe een kind informatie verwerkt en wat de sterke en minder sterke kanten zijn. Wij hebben oog voor het complete intelligentieprofiel van een kind. Er wordt een volledige discrepantieanalyse uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksbevindingen geven wij advies hoe het onderwijs en/of de begeleiding kan worden afgestemd op het kind.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit een intakevragenlijst, het onderzoek en een adviesgesprek met de ouders. Indien ouders toestemming geven, delen wij de bevindingen ook met de school. Voor het afnemen van de intelligentietest reserveren wij een ochtend. Na het onderzoek ontvangt u het onderzoeksverslag waarin de ontwikkelingsgeschiedenis, de bevindingen en handelingsgerichte adviezen staan beschreven.

Een intelligentieonderzoek is tevens onderdeel van een onderzoek naar hoogbegaafdheid. Hanneke van Dasler heeft zich hierin gespecialiseerd door middel van de postdoctorale ECHA-opleiding (European Council High Ability) van het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is lid van het ECHA-netwerk.

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden